ติวนายร้อย,เตรียมทหาร,ระนอง,cadet, กวดวิชา,ติวเข้าเตรียมทหาร,ติวเตรียมทหาร ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ReadyPlanet.com
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 

 

ปรัชญาของโรงเรียน

“มีวินัย  ใฝ่หาความรู้  ควบคู่คุณธรรม  เป็นผู้นำทางวิชาการ”

 

วิสัยทัศน์ (VISION)

“มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ เป็นคนดีมีคุณธรรม

และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น ”

 

พันธกิจ (MISSION)

๑.  จัดการศึกษาให้นักเรียนมีความรู้ทางวิชาการมีทักษะในการทำข้อสอบและมีร่างกายแข็งแรง

๒.  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์แก่ผู้เรียน เพื่อความเป็นพลเมืองดีของชาติ

๓. ส่งเสริมงานสร้างสรรค์ และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถทันต่อเทคโนโลยีและสามารถถ่ายทอดความรู้ความสามารถสู่นักเรียนได้อย่างมีคุณภาพ

 

เป้าหมายโรงเรียน

๑. นักเรียนที่จบ ม.๓ ร้อยละ ๑๐๐ สามารถสอบเข้าเรียนต่อในระดับชั้น ม.๔ ของโรงเรียนเตรียมทหารและโรงเรียนประจำจังหวัดได้

๒. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ มีผลการเรียนที่ดีขึ้น

๓. นักเรียนร้อยละ ๙๕ มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียน

๔. นักเรียนร้อยละ ๙๕ มีความประพฤติ มีคุณธรรม และจริยธรรมที่ดีขึ้น

๕. ครูร้อยละ ๑๐๐ ประพฤติตนเหมาะสมกับจรรยาบรรณวิชาชีพครู

๖. ครูร้อยละ ๑๐๐ มีความมุ่งมั่นต่อการพัฒนาตนเองและพัฒนาการทำงานอย่างต่อเนื่อง

๗.ครูร้อยละ ๑๐๐ มีความรู้ความสามารถสอดคล้องกับวิชาที่สอน

๘. ครูร้อย ๙๐ สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางได้