ติวนายร้อย,เตรียมทหาร,ระนอง,cadet, กวดวิชา,ติวเข้าเตรียมทหาร,ติวเตรียมทหาร ทีมครูผู้สอน
ReadyPlanet.com
ทีมครูผู้สอน

ทีมครูผู้สอน รวม ๘ คน

 

๑.  อาจารย์ดุสิตา  จอมทรัพย์เจริญ    

     รับผิดชอบสอนวิชาภาษาอังกฤษ 

 วุฒิการศึกษา  - ปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) วิชาเอกภาษาอังกฤษ

                      - ปริญญาตโทศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(การบริหารการศึกษา)

๒.  อาจารย์สุภาภรณ์  รัตโนภาส

     รับผิดชอบสอนวิชาภาษาอังกฤษ 
  
วุฒิการศึกษา   - ปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) วิชาเอกภาษาอังกฤษ

๓. อาจารย์ชัยศรี  แสงสึก        

    รับผิดชอบสอนวิชาภาษาไทย

วุฒิการศึกษา   - ปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) วิชาเอกภาษาไทย

       - ปริญญาโทครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)

๔.  อาจารย์อัศนัย  มาเกตุ    

     รับผิดชอบสอนวิชาสังคมศึกษา

 วุฒิการศึกษา   - ปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) บริหารการศึกษา วิชาเอก  สังคมศึกษา

                       - ประกาศนียบัตรบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)

๕.  นายสุระเชษฐ์  ประสงค์ผล    

      รับผิดชอบสอนวิชาคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์

   วุฒิการศึกษา   - กำลังศึกษาปริญญาตรี

๖.   อาจารย์ชาติ  สุขุมาลินท์

      รับผิดชอบสอนวิชาวิทยาศาสตร์ 

   วุฒิการศึกษา   - ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วทบ.)