ติวนายร้อย,เตรียมทหาร,ระนอง,cadet, กวดวิชา,ติวเข้าเตรียมทหาร,ติวเตรียมทหาร ปี 2547-2550
ReadyPlanet.com
ปี 2547-2550

 ผลงานปีแรก พ.ศ. 2547 เริ่มก่อตั้งโรงเรียน -  ปี พ.ศ. 2550

 

ปี  พ.ศ. 2547 

นักเรียนที่สอบติด 4 เหล่า

1. นตท.ธีรภัทร  อรรคภัทร     สอบรอบแรกภาควิชาการ    สอบติด 4 เหล่าคือ

                                       ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศและตำรวจ

                                       สอบรอบสองภาคพลศึกษาเลือก  เหล่าทหารอากาศ

2. นตท.คเชนทร์  ปลอดทอง  สอบรอบแรกภาควิชาการ    สอบติด 4 เหล่าคือ

                                       ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศและตำรวจ

                                       สอบรอบสองภาคพลศึกษาเลือก  เหล่าทหารอากาศ

3. นาย.คชาภรณ์  กลิ่นฟุ้ง      สอบรอบแรกภาควิชาการ    สอบติด 4 เหล่าคือ

                                       ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศและตำรวจ

นักเรียนที่สอบติด 3 เหล่า

4. นตท.พงศ์สถิต  ตรีอาทิตย์โยธิน  สอบรอบแรกภาควิชาการ    สอบติด 3 เหล่าคือ

                                              ทหารบก ทหารอากาศและตำรวจ

                                               สอบรอบสองภาคพลศึกษาเลือก  เหล่าตำรวจ

5. นายปิติ  วารี                           สอบรอบแรกภาควิชาการ    สอบติด 3 เหล่าคือ

                                               ทหารบก ทหารเรือและตำรวจ

นักเรียนที่สอบติด 1 เหล่า

6. นตท.เวทิน  นันต๊ะ          สอบรอบแรกภาควิชาการ    สอบติด 1 เหล่าคือ ทหารเรือ

                                     สอบรอบสองภาคพลศึกษาเลือก  เหล่าทหารเรือ

7. นายฒยานันท์  ซังธาดา   สอบรอบแรกภาควิชาการ    สอบติด 1 เหล่าคือ ทหารบก

 

 

ปี พ.ศ. 2548

นักเรียนที่สอบติด 4 เหล่า

1. นตท.ภีมวัจน์  โสภาพันธุ์   สอบรอบแรกภาควิชาการ    สอบติด 4 เหล่า

                                      ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศและตำรวจ

                                      สอบรอบสองภาคพลศึกษาเลือก  เลือก เหล่าตำรวจ

2. นตท.ดนัย  ตั้งเจริญพล     สอบรอบแรกภาควิชาการ    สอบติด 4 เหล่า

                                      ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศและตำรวจ

                                      สอบรอบสองภาคพลศึกษาเลือก  เลือก เหล่าทหารบก

นักเรียนที่สอบติด 3 เหล่า

3. นตท.ปกรณ์  ทองจีน       สอบรอบแรกภาควิชาการ    สอบติด 3 เหล่า

                                     สอบรอบสองภาคพลศึกษาเลือก  เลือก เหล่าตำรวจ

นักเรียนที่สอบติด 2 เหล่า

4. นายพงศ์พัฒน์  จันทร์แก้ว สอบรอบแรกภาควิชาการ    สอบติด 2 เหล่า

 

ปี พ.ศ. 2549

นักเรียนที่สอบติด 4 เหล่า

1. นตท.สกนธ์  บุญจันทร์       สอบรอบแรกภาควิชาการ    สอบติด 4 เหล่าคือ

                                        ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศและตำรวจ

                                        สอบรอบสองภาคพลศึกษาเลือก  เหล่าตำรวจ

2. นตท.ณัฐพล  ทองศรี         สอบรอบแรกภาควิชาการ    สอบติด 4 เหล่าคือ

                                        ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศและตำรวจ

                                        สอบรอบสองภาคพลศึกษาเลือก  เหล่าทหารอากาศ

นักเรียนที่สอบติด 2 เหล่า

3. นตท.กิตติศักดิ์  จรจรัญ      สอบรอบแรกภาควิชาการ    สอบติด 2 เหล่าคือ

                                        ทหารบกและทหารอากาศ

                                        สอบรอบสองภาคพลศึกษาเลือก  เหล่าทหารบก

4. นตท.ณัฐดนัย  จันทเวช      สอบรอบแรกภาควิชาการ    สอบติด 2 เหล่าคือ

                                        ทหารบกและทหารอากาศ

                                        สอบรอบสองภาคพลศึกษาเลือก  เหล่าทหารบก

นักเรียนที่สอบติด 1 เหล่า

5. นตท.เฉลิมชัย   ศรีหะรัญ     สอบรอบแรกภาควิชาการ    สอบติด 1 เหล่าคือ

                                        ทหารเรือ

                                        สอบรอบสองภาคพลศึกษาเลือก  เหล่าทหารเรือ

 

ปี พ.ศ. 2550

 นักเรียนที่สอบติด 4 เหล่า

1. นตท.ชนชาติ  อนุวัตรยรรยง     สอบรอบแรกภาควิชาการ    สอบติด 4 เหล่าคือ

                                            ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศและตำรวจ

                                            สอบรอบสองภาคพลศึกษาเลือก  เหล่าทหารบก

2. นตท.เกรียงไกร  วิภาดาพิสุทธิ์  สอบรอบแรกภาควิชาการ    สอบติด 4 เหล่าคือ

                                            ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศและตำรวจ

                                            สอบรอบสองภาคพลศึกษาเลือก  เหล่าทหารบก

นักเรียนที่สอบติด 3 เหล่า

3. นายพิทูร  วิรุฬห์รักษ์สกุล        สอบรอบแรกภาควิชาการ    สอบติด 3 เหล่าคือ

                                            ทหารบก ทหารเรือและตำรวจ

นักเรียนที่สอบติด 2 เหล่า

4. นตท.ธนพัฒน์  บูรณธศักดิ์สกุล  สอบรอบแรกภาควิชาการ    สอบติด 2 เหล่าคือ

                                             ทหารบกและตำรวจ

                                             สอบรอบสองภาคพลศึกษาเลือก  เหล่าทหารบก

 

                นอกจากนี้น้อง ๆ ยังสามารถสอบผ่านโรงเรียนจ่าอากาศและโรงเรียนช่างฝีมือทหาร  ดังมีรายชื่อดังนี้

รายชื่อผู้สอบผ่านโรงเรียนจ่าอากาศ

        1. นายชาญชัย      เวียนคานมาน

        2. นายชัชวาล       วรศิริ

        3. นายธนพัฒน์     บูรณะศักดิ์สกุล

        4. นายเกรียงไกร   วิภาดาพิสุทธิ์

        5. นายชนชาติ       อนุวัตรยรรยง

 

รายชื่อผู้สอบผ่านโรงเรียนช่างฝีมือทหาร

        1. นายเศกสรร      โชคพัฒนกิจ

        2. นายชาญชัย      เวียนคานมาน

        3. นายชัชวาล       วรศิริ

        4. นายธนพัฒน์     บูรณะศักดิ์สกุล

        5. นายชนชาติ       อนุวัตรยรรยง

        6. นายศันสนะ       ตรีอาทิตย์โยธิน

        7. นายคุณัชญ์       อัตตโกมล

        8. นายธีระศักดิ์      สร้อยพวง

        9. นายพิทูร           วิรุฬห์รักษ์สกุล

        10. นายวัชระ         ลิ่มศิลา

        11. นายเกรียงไกร  วิภาดาพิสุทธิ์
ผลงาน

ปี 2561
ปี 2556-2560
ปี 2551-2555