ติวนายร้อย,เตรียมทหาร,ระนอง,cadet, กวดวิชา,ติวเข้าเตรียมทหาร,ติวเตรียมทหาร ปี 2551-2555
ReadyPlanet.com
ปี 2551-2555

ผลงาน ปี พ.ศ.2551- พ.ศ.2555

 ปี พ.ศ. 2551

นักเรียนที่สอบติด 4 เหล่า

1.  นตท.พิทูร  วิรุฬห์รักษ์สกุล   สอบรอบแรกภาควิชาการ    สอบติด 4 เหล่า คือ

                                        ทหารอากาศ ทหารเรือ ทหารบก และตำรวจ

                                        สอบรอบสองภาคพลศึกษาเลือก  เหล่าทหารบก

2. นตท.เศกสรร  โชคพัฒนกิจ   สอบรอบแรกภาควิชาการ    สอบติด 4 เหล่าคือ

                                        ทหารอากาศ ทหารเรือ ทหารบกและตำรวจ

                                        สอบรอบสองภาคพลศึกษาเลือก  เหล่าทหารบก

นักเรียนที่สอบติด 3 เหล่า

3. นายชาญชัย  เวียนคานมาน  สอบรอบแรกภาควิชาการ    สอบติด 3  เหล่าคือ 

                                         ทหารเรือทหารบกและตำรวจ

 

                   นอกจากนี้น้อง ๆ ยังสามารถสอบผ่านโรงเรียนจ่าอากาศและโรงเรียนช่างฝีมือทหาร  ดังมีรายชื่อดังนี้

 

รายชื่อผู้สอบผ่านโรงเรียนจ่าอากาศ

        1. นายชาญชัย  เวียนคานมาน

        2. นายพิทูร  วิรุฬห์รักษ์สกุล

 

     รายชื่อผู้สอบผ่านโรงเรียนช่างฝีมือทหาร

        1. นายเศกสรร  โชคพัฒนกิจ

        2. นายชาญชัย  เวียนคานมาน

        3. นายพิทูร  วิรุฬห์รักษ์สกุล

        4. นายธีระศักดิ์   สร้อยพวง

        5. นายเอกพล   หีดรอด

        6. นายปิยวิทย์   ตันติสาครเขต

 

ปี พ.ศ. 2552

 

นักเรียนที่สอบติด 4 เหล่า

1. นายธนพัฒน์  รุ่งเรืองสาคร   สอบรอบแรกภาควิชาการ    สอบติด 4 เหล่า คือ

                                        ทหารอากาศ ทหารเรือ ทหารบก และตำรวจ

นักเรียนที่สอบติด 3 เหล่า

2. นตท.ชาญชัย  เวียนคานมาน  สอบรอบแรกภาควิชาการ    สอบติด 3 เหล่า คือ

                                         ทหารอากาศ ทหารบก และตำรวจ

                                         สอบรอบสองภาคพลศึกษาเลือก  เหล่าตำรวจ

นักเรียนที่สอบติด 2 เหล่า

3. นายวิศวุธ  ปิ่นแก้ว             สอบรอบแรกภาควิชาการ    สอบติด 2 เหล่า คือ

                                         ทหารเรือ และตำรวจ

นักเรียนที่สอบติด 1 เหล่า

4. นายกฤตเมธ  นิลวิเชียร       สอบรอบแรกภาควิชาการ    สอบติด 1 เหล่า คือ ทหารเรือ

5. นตท.ศิวัช  ยังอุ่น              สอบรอบแรกภาควิชาการ    สอบติด 1 เหล่า คือ  ตำรวจ

                                        สอบรอบสองภาคพลศึกษาเลือก  เหล่าตำรวจ 

 

              นอกจากนี้น้อง ๆ ยังสามารถสอบผ่านโรงเรียนจ่าอากาศและโรงเรียนช่างฝีมือทหาร  ดังมีรายชื่อดังนี้

 

รายชื่อผู้สอบผ่านโรงเรียนจ่าอากาศ

        1. นายชาญชัย  เวียนคานมาน

        2. นายธนพัฒน์  รุ่งเรืองสาคร

 

     รายชื่อผู้สอบผ่านโรงเรียนช่างฝีมือทหาร

        1. นายชาญชัย  เวียนคานมาน

        2. นายกฤษฏิ์  เกิดเนตร

        3. นายธนพัฒน์  รุ่งเรืองสาคร

        4. นายพิชญา  ฮะวังจู

        5. นายศิวัช  ยังอุ่น

        6. นายคณิติน  กุลวานิชไชยนันท์

        7. นายณฐกร  ทวิชศรี

        8. นายชญานิน  แปะซวด

        9. นายสุทธิลักษณ์  อินชวนจิ๋ว

        10. นายจักรพงศ์  ยอดอุดม

 

ปี พ.ศ. 2553

 

นักเรียนที่สอบติด 4 เหล่า

1. นตท.ธนพัฒน์ รุ่งเรืองสาคร   สอบรอบแรกภาควิชาการ    สอบติด เหล่า คือ

                                       ทหารอากาศ ทหารเรือ ทหารบก และตำรวจ

                                        สอบรอบสองภาคพลศึกษาเลือก  เหล่าตำรวจ

 

นักเรียนที่สอบติด 3 เหล่า

2. นตท.พิชญา  ฮะวังจู      สอบรอบแรกภาควิชาการ    สอบติด เหล่า คือ

                                   ทหารอากาศ ทหารเรือ และตำรวจ

                                   สอบรอบสองภาคพลศึกษาเลือก  เหล่าตำรวจ

 

นักเรียนที่สอบติด 2 เหล่า

3. นายวรวุฒิ ชลิศราพงศ์    สอบรอบแรกภาควิชาการ    สอบติด เหล่า คือ

                                    ทหารบก และตำรวจ

 

นักเรียนที่สอบติด 1 เหล่า

4. นายณัฐพงศ์ พิพัฒน์สมบัติ   สอบรอบแรกภาควิชาการ    สอบติด เหล่า คือ ตำรวจ

  

รายชื่อผู้สอบผ่านโรงเรียนจ่าอากาศ

         1. นายพงศธร  โอชา

         2. นายพิชญา  ฮะวังจู

         3. นายนทีเทพ  บัวสาย

         4. นายกฤษฎิ์  เกิดเนตร

  

รายชื่อผู้สอบผ่านโรงเรียนช่างฝีมือทหาร

         1. นายยศกร  ทองแจ่ม

         2. นายพงศธร  โอชา

         3. นายพิชญา  ฮะวังจู

         4. นายนทีเทพ  บัวสาย

         5. นายไพศาล  ชาติไทย

         6. นายกฤษฎิ์  เกิดเนตร

         7. นายจักรภพ  ปราบไกรสีห์

 

ปี พ.ศ. 2554

นักเรียนที่สอบติด 4 เหล่า

1. นตท.อมรเทพ  ชุมวิสูตร      สอบรอบแรกภาควิชาการ สอบติด เหล่า คือ

                                        ทหารอากาศ ทหารเรือ ทหารบก และตำรวจ

                                        สอบรอบสองภาคพลศึกษาเลือก เหล่าตำรวจ

 

นักเรียนที่สอบติด 3 เหล่า

2. นตท.อมรสิทธิ์  หนูม่วง      สอบรอบแรกภาควิชาการ สอบติด เหล่า คือ

                                       ทหารอากาศ ทหารบก และตำรวจ

                                        สอบรอบสองภาคพลศึกษาเลือก เหล่าทหารบก

 

นักเรียนที่สอบติด 1 เหล่า

3. เด็กชายอนุภาพ  ตันสุเมธ   สอบรอบแรกภาควิชาการ สอบติด เหล่า คือ ทหารบก

 

รายชื่อผู้สอบผ่านโรงเรียนจ่าอากาศ

      1. เด็กชายธราดล  แก้วมรกต

      2. นายสิรวิชญ์  นิลประดับ

      3. นายวรวิทย์  คงบางปอ

      4. เด็กชายอมรเทพ  ชุมวิสูตร

      5. เด็กชายอนุภาพ  ตันสุเมธ

      6. นายอมรสิทธิ์  หนูม่วง

      7. นายยศกร  ทองแจ่ม

 

รายชื่อผู้สอบผ่านโรงเรียนช่างฝีมือทหาร

        1. นายจักรภพ  ปราบไกรสีห์

        2. นายณัฐดนัย  จุลศักดิ์

        3. นายวรวิทย์  คงบางปอ

        4. เด็กชายอมรเทพ  ชุมวิสูตร

        5. เด็กชายอนุภาพ  ตันสุเมธ

        6. นายจักรภัทร  มุทุจิตต์

        7. นายอมรสิทธิ์  หนูม่วง

        8. นายยศกร  ทองแจ่ม

 

ปี พ.ศ. 2555

นักเรียนที่สอบติด 2 เหล่า

1. นตท.วสุพล  ครุอำโพธิ์  สอบรอบแรกภาควิชาการ สอบติด เหล่า คือ

                                 ทหารเรือ ตำรวจ

                                 สอบรอบสองภาคพละศึกษา เลือก เหล่าทหารเรือ

2. นายนครินทร์  เนียมตะเคียน สอบรอบแรกภาควิชาการ สอบติด เหล่า คือ

                                        ทหารเรือ ทหารบก

 

รายชื่อผู้สอบผ่านโรงเรียนจ่าอากาศ 

       1. นายวสุพล  ครุอำโพธิ์

       2. นายนครินทร์  เนียมตะเคียน

       3. นายอิทธิ์พัทธ์  คำนวณศิลป์

       4. นายณัฐพล  สุบรรณรัตน์

       5. นายธนธรณ์  งามขจรกุล

 

รายชื่อผู้สอบผ่านโรงเรียนช่างฝีมือทหาร

       1. นายวสุพล  ครุอำโพธิ์

       2. นายนครินทร์  เนียมตะเคียน

       3. นายอิทธิพัทธ์  คำนวณศิลป์

       4. นายณัฐพล  สุบรรณรัตน์

       5. นายอภิสิทธิ์  สิงห์สุวรรณ
ผลงาน

ปี 2561
ปี 2556-2560
ปี 2547-2550