ติวนายร้อย,เตรียมทหาร,ระนอง,cadet, กวดวิชา,ติวเข้าเตรียมทหาร,ติวเตรียมทหาร ปี 2556-2560
ReadyPlanet.com
ปี 2556-2560

ผลงาน ปี พ.ศ. 2556-2560

 ปี พ.ศ. 2556

นักเรียนที่สอบติด 2 เหล่า

1. นายธนธรณ์  งามขจรกุล   สอบรอบแรกภาควิชาการ สอบติด เหล่า คือ

                                     ทหารเรือ ตำรวจ

2. นายสมรักษ์  ชาติไทย      สอบรอบแรกภาควิชาการ สอบติด เหล่า คือ

                                      ทหารบก ทหารอากาศ

3. นายวัศพล  สินทรัพย์       สอบรอบแรกภาควิชาการ สอบติด เหล่า คือ

                                      ทหารบก ตำรวจ

4. นายก่อสิน  หิรัญบูรณะ     สอบรอบแรกภาควิชาการ สอบติด เหล่า คือ

                                     ทหารอากาศ ตำรวจ

 

นักเรียนที่สอบติด 1 เหล่า

5. นายอิทธิพัทธ์  คำนวณศิลป์ สอบรอบแรกภาควิชาการ สอบติด เหล่า คือ ทหารเรือ

 

รายชื่อผู้สอบผ่านโรงเรียนช่างฝีมือทหาร

      1. นายธนธรณ์  งามขจรกุล

      2. นายสมรักษ์  ชาติไทย

      3. นายก่อสิน  หิรัญบูรณะ

      4. นายอิทธิพัทธ์ คำนวณศิลป์

      5. นายวัศพล  สินทรัพย์

      6. เด็กชายณัฐนันท์  สุนทรานันทกุล

 

ปี พ.ศ.  2557

นักเรียนที่สอบติด 4 เหล่า

1. นตท.ณัฐนันท์  สุนทรานันทกุล  สอบรอบแรกภาควิชาการ สอบติด เหล่า

                                           ทหารอากาศ ทหารเรือ ทหารบก และตำรวจ

                                           สอบรอบสองภาคพลศึกษาเลือก เหล่าทหารบก

 

นักเรียนที่สอบติด 3 เหล่า

2. นตท.ธนธรณ์  งามขจรกุล      สอบรอบแรกภาควิชาการ สอบติด เหล่า คือ

                                          ทหารบก ทหารเรือ และตำรวจ

                                          สอบรอบสองภาคพลศึกษาเลือก เหล่าทหารบก

 

นักเรียนที่สอบติด 1 เหล่า

3. นายสารัช  อุบลกาญจน์       สอบรอบแรกภาควิชาการ สอบติด เหล่า คือ ตำรวจ

 

รายชื่อผู้สอบติดวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

4. นพท.วรวิทย์  คงบางปอ

  

รายชื่อผู้สอบผ่านโรงเรียนจ่าอากาศ

       1. นายธนธรณ์  งามขจรกุล 

       2. นายสารัช  อุบลกาญจน์ 

       3. นายณัฐนันท์  สุนทรานันทกุล

       4. นายจตุรงค์  ยืนยง

  

รายชื่อผู้สอบผ่านโรงเรียนช่างฝีมือทหาร

       1. นายธนธรณ์  งามขจรกุล  

       2. นายสารัช  อุบลกาญจน์  

       3. นายณัฐนันท์  สุนทรานันทกุล  

       4. นายจตุรงค์  ยืนยง  

       5. นายธัญพิสิษฐ์  วิชิต 

       6. นายธัญพิสิษฐ์  ศรีมาลานนท์

       7. นายสุทิวัส  พุ่มเล็ก

       8. นายจรุรัตน์  เทพแดง

 

ปี พ.ศ.  2558

นักเรียนที่สอบติด 4 เหล่า

1. นตท.ธัญพิสิษฐ์  ศรีมาลานนท์     สอบรอบแรกภาควิชาการ สอบติด เหล่า

                                               ทหารอากาศ ทหารเรือ ทหารบก และตำรวจ

                                               สอบรอบสองภาคพลศึกษาเลือก เหล่าตำรวจ

2. นตท.ธัญพิสิษฐ์  วิชิต                สอบรอบแรกภาควิชาการ สอบติด เหล่า

                                               ทหารอากาศ ทหารเรือ ทหารบก และตำรวจ

                                               สอบรอบสอง ภาคพลศึกษาเลือก เหล่าทหารบก 

นักเรียนที่สอบติด 3 เหล่า

3. นตท.ปุณยวีร์  ชายสุด               สอบรอบแรกภาควิชาการ สอบติด เหล่า คือ

                                              ทหารบก ทหารเรือ และทหารอากาศ         
                                              สอบรอบสอง ภาคพลศึกษาเลือก เหล่าทหารบก


นักเรียนที่สอบติด 1 เหล่า

4. นายพรภวิษย์  อินทร์จันทร์        สอบรอบแรกภาควิชาการ สอบติด เหล่า คือ

                                             ทหารเรือ                                                         

รายชื่อผู้สอบผ่านโรงเรียนช่างฝีมือทหาร

       1. นายธัญพิสิษฐ์  วิชิต 

       2. นายธัญพิสิษฐ์  ศรีมาลานนท์

       3. นายปุณยวีร์  ชายสุด

       4. นายคณินทร์  แก้วชื่น

       5. นายสุรศักดิ์  แสงกลม 

       6. นายอาดัม  พลายพล

       7. นายธนัท  บุญชัย

       8. นายพรภวิษย์  อินทร์จันทร์

       9. นายณัฐนนท์  นิลทัพ

       10. นชท.วีระพงษ์  โก๋ยอมร 

       11. นชท.ณัฐภัทร  เพชรอาวุธ

 

ปี พ.ศ.  2560

นักเรียนที่สอบติด 4 เหล่า

1. นตท.พรภวิษย์  อินทร์จันทร์      สอบรอบแรกภาควิชาการ สอบติด เหล่า

                                             ทหารอากาศ ทหารเรือ ทหารบก และตำรวจ

                                             สอบรอบสองภาคพลศึกษาเลือก เหล่าตำรวจ

 

นักเรียนที่สอบติด 3 เหล่า

2. นายปฐมพงศ์  สัตถาพร           สอบรอบแรกภาควิชาการ สอบติด เหล่า คือ

                                             ทหารบก ทหารเรือ และทหารอากาศ                  

 

นักเรียนที่สอบติด 1 เหล่า

3. นายณัทชนน  อาชาวัฒนากร    สอบรอบแรกภาควิชาการ สอบติด เหล่า คือ

                                            ทหารอากาศ                                                         

 

รายชื่อผู้สอบผ่านโรงเรียนช่างฝีมือทหาร

       1. นายภาคินทร์  อับสีรัมย์

       2. เด็กชายภูมิรพี  รักษาพล

       3. เด็กชายภูมิพลัง  พูนศรี

       4. เด็กชายพฤฒิกร  บูรณกิจ

       5. เด็กชายภาณุพงศ์  สงนวล  

       6. เด็กชายกัชดาฟี่  บุหลาด
ผลงาน

ปี 2561
ปี 2551-2555
ปี 2547-2550